Rapportage glastuinbouw over emissies naar water steeds beter

Stuur ook dit jaar tijdig, voor de wettelijke verplichte datum van 1 mei, uw milieurapportage naar de Uitvoeringsorganisatie (UO) . In grote lijnen komt het er op neer dat substraattelers moeten rapporteren over de geloosde hoeveelheid meststoffen en grondtelers daarnaast ook het verbruik aan meststoffen moeten rapporteren. U kunt uw rapportage door uw dienstverlener laten insturen, een andere mogelijkheid is om het zelf te doen via www.uo-glastuinbouw.nl. Daar vindt u ook het standaardformulier dat u kunt gebruiken voor de rapportage.


In 2014 heeft 80% van de tuinders voldaan aan de rapportageverplichting. In 2013 was dit ongeveer 60%. Een enorme verbetering. Dit jaar zullen waterschappen en omgevingsdiensten (RUD’s) er actief op toezien dat alle glastuinbouwbedrijven voldoen aan de rapportageverplichting uit het Activiteitenbesluit. Daarnaast gaat het bevoegd gezag dit jaar extra letten op de kwaliteit van de rapportages. Aandachtspunt is of alle afvalwaterstromen meegenomen zijn in de rapportage.

Stromen die soms vergeten worden zijn

a. spoelwater van bijvoorbeeld een (zand)filter. Dit moet worden gerapporteerd als het (zand)filter met drainwater wordt gespoeld;
b. incidentele lozingen als gevolg van bijvoorbeeld teeltwisselingen;
c. lozingen van drainwater bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij ziektes in het gewas.

Waarom emissienormen en een rapportageverplichting

De glastuinbouwsector zet in op verdere verduurzaming van de teelt. De glastuinbouwsector (LTO) en de overheden (Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen) hebben afgesproken om in 2027 een (nagenoeg) nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te bereiken. Doel van het beleid is onder meer om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden te verbeteren. In het Activiteitenbesluit zijn daartoe voorschriften opgenomen waaraan de ondernemer moet voldoen. Het gaat daarbij niet alleen om meet-, registratie- en rapportageverplichtingen, maar ook om emissienormen (substraatteelt) en gebruiksnormen (grondteelt). Deze emissienormen zijn sinds 01-01-2013 van kracht en betreffen de maximale hoeveelheid stikstof die per hectare kasoppervlak per jaar via het drainwater mag worden geloosd. Bij de gebruiksnormen gaat het over de maximale hoeveelheid stikstof en fosfor die per hectare mag worden gebruikt.

Volg ons op

Rapportage glastuinbouw over emissies naar water steeds beter