Voldoet huidig mestbeleid aan normering?

De intensieve veehouderij in Nederland produceert grote hoeveelheden mest. Het gebruik van deze dierlijke mest zorgt soms voor te veel stikstof en fosfaat in bodem, grondwater en oppervlaktewater. De waterschappen doen veel waterkwaliteitsmetingen in het oppervlaktewater. Deze meetgegevens spelen een belangrijke rol bij de bepaling of het huidige mestbeleid voldoende of onvoldoende is. In dit artikel leest u de stand van zaken in ons gebied.

Landelijk Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO)

In 2011 is dit landelijk meetnet opgezet, waarbij de resultaten van 2007 tot en met 2010 zijn verwerkt. De gekozen locaties liggen in waterlopen waar naast landbouw geen andere menselijke bronnen van meststoffen invloed hebben op de waterkwaliteit. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en hebben bepaald hoe hoog de concentraties maximaal mogen zijn. In 2015 wordt een tweede analyse uitgevoerd met de meetresultaten van 2011 tot en met 2014.

Waarom dit meetnet?

Op deze manier monitoren we waar meststoffen invloed hebben op de waterkwaliteit. Door het treffen van maatregelen bestaat de mogelijkheid de waterkwaliteit te verhogen. Daarbij is het volgende van belang:
  • Zijn trends in de kwaliteit van het regionale oppervlaktewater te zien als gevolg van het gevoerde mestbeleid?
  • Worden de gebiedsgerichte normen voor nutriënten (stikstof en fosfor) gehaald?

Wat zijn onze meetpunten?

Hunze en Aa’s heeft voor dit meetnet resultaten aangeleverd van elf meetpunten:
  • Drie in Duurswold, in het noordwestelijk deel tegen het Eemskanaal aan.
  • Zes in het Drentsche Aa gebied.
  • Twee meetpunten in het Hunze stroomgebied, in de bovenloop van de Hunze.

In 2011 voldeden twee van de 10 meetpunten niet aan de gebiedsgerichte norm voor stikstof en fosfor. Beide meetpunten liggen in twee zijbeken van de Drentsche Aa, waar bovenstrooms voornamelijk landbouwgebied op afwatert. In 2015 verwachten we nieuwe resultaten waarover we u in een volgende landbouw nieuwsbrief over informeren.

Eindconclusie

  • Het meetnet MNLSO geeft zicht op het effect van het landbouwbeleid.
  • Het meetnet geeft aan waar verbetering van de waterkwaliteit nog nodig is door extra inzet vanuit de landbouw.
  • Ons beheersgebied scoort in 2011 relatief gunstig ten opzichte van het landelijke beeld, wanneer we kijken naar de door landbouw beïnvloedde meetpunten.

Volg ons op

Voldoet huidig mestbeleid aan normering?