Milieurapportages in de glastuinbouw

De glastuinbouwsector en de overheden (Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen) hebben afgesproken om een nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te bereiken. In het Activiteitenbesluit staan de voorschriften waar de ondernemer aan moet voldoen. Doel van het beleid is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in onder meer de glastuinbouwgebieden te verbeteren.

Kwaliteit

In 2015 heeft 86% van de tuinders een rapportage gestuurd aan de Uitvoeringsorganisatie over de emissie vanuit de kas naar water (stand van zaken januari 2016). Het jaar daarvoor was dit ongeveer 80%, het gaat dus steeds beter. Op 31 mei 2016 had al 72% van de tuinders de rapportage ingediend. Ook dit jaar zullen waterschappen en omgevingsdiensten (RUD’s) weer actief toezien op de naleving van de rapportageverplichting uit het Activiteitenbesluit door de glastuinbouwbedrijven. Het bevoegd gezag let dit jaar extra op de kwaliteit van de rapportages. Aandachtspunt is of alle afvalwaterstromen meegenomen zijn in de rapportage. Stromen die soms vergeten worden zijn:

  • incidentele lozingen bijvoorbeeld bij teeltwisselingen;
  • het spuien van water in noodsituaties, bijvoorbeeld bij ziektes in het gewas;
  • en spoelwater van bijvoorbeeld een filter. Dit laatste moet worden gerapporteerd als met drainwater wordt gespoeld.

 

Vragen?

Als u vragen heeft over de rapportageverplichting, dan kunt u terecht bij uw waterschap en/of gemeente. Kijk voor meer informatie over het rapporteren op: www.UO-glastuinbouw.nl. Praktische tips voor ondernemers zijn te vinden op: www.glastuinbouwwaterproof.nl.

Volg ons op

Milieurapportages in de glastuinbouw