Hilbrand Sinnema aan het woord

Hilbrand Sinnema is geen onbekende binnen ons waterschap. Na de laatste verkiezingen is hij een plekje opgeschoven van het algemeen bestuur naar het dagelijks bestuur, met landbouw als aandachtspunt. Ook voor de agrariërs in ons gebied is Sinnema geen onbekende. Hij was lang verbonden aan LTO Noord. Daarnaast is hij akkerbouwer in Sellingen.

Wat zie je de komende tijd op je afkomen als bestuurder op landbouwgebied?

“In de landbouw werkt men hard om de productiviteit te verbeteren. Belangrijk hiervoor is een goed waterbeheer. Hierin hebben we met elkaar een rol te vervullen. Het waterschap zorgt voor een goed waterbeheer, dat betekent afvoeren bij te veel en aanvoeren bij te weinig water”, vertelt Sinnema.
“Boeren moeten goed op de bodem passen”, vervolgt hij zijn verhaal. “Ervoor zorgen dat de grond goed bewortelbaar is, zodat de planten bij het water kunnen komen. In de Veenkoloniën zijn we bezig met innovaties op dat gebied. Met sensoren op grondbewerkingswerktuigen meet je waar je de grond los moet maken. Als je daar de grond losmaakt, dan zorgen wij als waterschap voor water waar dat kan.”


In je portefeuille zit peilbeheer en voldoende water. Wat kunnen landbouwers van je verwachten?
“In ieder geval een op het gebruik toegesneden peilbeheer. Voor natuur is het peilbeheer anders afgestemd dan bij boerenland. Daar waar het kan richten wij ons peilbeheer op het gebruik van het land. Er komen nog een aantal peilbesluiten aan de komende tijd. Via de plaatselijke krant nodigen wij betrokkenen uit op bijeenkomsten om reacties te geven.”

Wil je de agrariërs nog wat meegeven?
“Het is belangrijk dat boeren goed betrokken zijn bij de waterbeheersing. Hun inkomen is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van dat waterbeheer. Ik wil ze dan ook aanmoedigen om ons beleid te blijven volgen en naar voorlichtingsbijeenkomsten te gaan. Onze gezamenlijke uitdaging is om ons gebied veilig en gezond te houden. We maken allemaal onderdeel uit van de samenleving.”

Volg ons op

Hilbrand Sinnema aan het woord