Aangepast maaibeheer Hunze en Aa's

In het gebied van Hunze en Aa’s is 380 kilometer watergang geselecteerd voor aangepast maaibeheer. Na uitvoering van een twee jaar durende onderhoudsproef op 12 kilometer willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken en de reden van dit experiment.

Efficiënter werken

Voor Hunze en Aa’s zijn drie zaken belangrijk bij het maaien van slootkanten:
1. Peilbeheer;
2. Gedragscode Flora- en faunawet waterschappen;
3. Veilig werken.

Hunze en Aa’s zocht een efficiëntere manier van maaien waarbij we een goed peilbeheer garanderen, we de Flora- en faunawet naleven en we zorgen voor de veiligheid van onze medewerkers. Deze efficiëntere manier van werken pasten we toe op zes proeftrajecten. Hier werkten we twee jaar lang volgens het beeld in onderstaande tekening.

klik op de afbeelding voor een vergroting

In elk proeftraject werd een deel op de aangepaste en een deel op de traditionele manier gemaaid. Zodat we deze verschillende manieren van onderhoud goed met elkaar kunnen vergelijken. Nu, na twee jaar zijn de resultaten veelbelovend. We dachten dat deze sloten sneller dicht zouden groeien maar dat valt heel erg mee. En de af- en aanvoer van water blijft gegarandeerd voor een juist peilbeheer. Door de maaipaden kort te houden bleef de veiligheid gegarandeerd. Een belangrijk voordeel was dat moerasplanten onder het talud de gelegenheid kregen om beter te groeien. Deze planten wortelen onder water en geven zo steun aan het talud, zodat deze minder inzakken.

Flora- en faunawet

Onze hoofdtaak is goed peilbeheer. Onze landbouwers rekenen daar op. We werken hierbij wel volgens de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. In deze gedragscode staan regels om beschermde dier- en plantensoorten te ontzien bij het maaien. We hebben daarvoor een Veldgids gemaakt. Daarin zijn 107 planten- en diersoorten opgenomen die we moeten beschermen. Dat is niet altijd eenvoudig. We hanteren een onderhoudsconcept waarbij we zoveel mogelijk ruimte geven aan beschermde soorten. Dat doen we door de taluds minder vaak te maaien en de watergang iets meer dicht te laten groeien aan de zijkanten, maar het middenstuk goed open te houden. Op deze manier is er plek voor deze beschermde soorten. Het garanderen van goed peilbeheer, het opvolgen van de Flora- en faunawet en onze medewerkers een veilige werkomstandigheid bieden blijkt te werken. We gaan door met deze proef!

Zes proefgebieden

De zes proeftrajecten zijn:
1. De Benninksloot, Hamweg Harkstede;
2. De watergang bij gemaal Nonnegaat, Heemweg Woldendorp;
3. De watergang ontsluitingsweg Pekel zuidkant te Alteveer;
4. De watergang Wischluiweg te Sellingen;
5. Het Amerdiep, Bosmaatweg te Grolloo;
6. De watergang aan de Zandvoort te Eexterveen.

Voorbeeld van een normaal onderhouden watergang (links) en met aangepast onderhoud (rechts)

Volg ons op

Aangepast maaibeheer Hunze en Aa's