Vergunningverlening makkelijker

Een van de belangrijkste taken van Hunze en Aa’s is om er voor te zorgen dat de inwoners droge voeten houden. Dat betekent dat we zorgvuldig met onze watergangen om moeten gaan. We hanteren daarom waterschapregels voor verschillende activiteiten. Deze regels leest u in onze Keur. Dat zijn activiteiten waar u een vergunning voor nodig hebt. Daarnaast zijn er ook activiteiten waar een Algemene regel voor geldt en u geen vergunning voor nodig hebt.

Makkelijker voor u

Wij maken het makkelijker voor u. Wij vervangen de vergunningplicht Keur zoveel mogelijk door Algemene regels. Voor elf activiteiten gelden deze Algemene regels. U hoeft voor deze activiteiten dus geen vergunning meer aan te vragen. U moet nog maar zeven van de elf activiteiten bij ons melden. Welke activiteiten dat zijn leest u in de onderstaande tabel.

Algemene regels

Activiteit
Melden?   Toelichting
1.     Aanleg steigers
Ja
2.     Aanleg vlonders in een schouwsloot
Nee
3.     Beschoeiing of damwand in schouwsloot
Nee
4.     Drainage
Nee
5.     Beregening uit oppervlaktewater en bijbehorende onttrekkingsvoorziening
Ja
6.     Lozen vanaf verhard oppervlak en bijbehorende voorziening
Ja
7.     Kabels of leidingen in of nabij watergangen zonder waterkering
Ja
8.     Dammen met duikers (bij hoofdwatergang)
Ja
9.     Dempen van schouwsloot en van bermsloten en dergelijke
Ja
10.  Overhangende beplanting en verharding langs watergangen
Nee
11.  Grondwateronttrekking
Ja
 

Wilt u dempen?

We zien nog te vaak dat boeren schouwsloten of bermsloten en dergelijke dempen zonder compenserende waterberging. Wij willen u erop attenderen om deze compensatie wel aan te leggen. Zo voldoet u aan de algemene regels.                                     

Wijzigingen

Vorig jaar hebben wij sommige algemene regels gewijzigd. Wilt u één van bovenstaande activiteiten uitvoeren in het watersysteem, kijkt u dan eerst op onze website welke Algemene regels er gelden 
 

Volg ons op

Vergunningverlening makkelijker