Wat doen wij met uw belastinggeld?

Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. U dus ook. U ontvangt daarvoor een aanslag van Hefpunt. Maar wat doen wij met het belastinggeld? In dit artikel leest u wat Hunze en Aa’s zoal doet voor de landbouw. We geven een aantal voorbeelden van onze dagelijkse werkzaamheden. Daarna vertellen we over een aantal specifieke projecten voor de landbouw.
 
 

Dagelijkse werkzaamheden landbouw

 • Muskusrattenbestrijding. Het voorkomen van gevaar voor landbouwmachines bij de taluds.
 • Onderhoud watergangen. Door aangepast maaibeleid zijn de tarieven gedaald.
 •  Peilbeheer:
  - We zorgen voor voldoende water in de sloten;
  - We onderhouden kunstwerken, zoals duikers, stuwen en gemalen;
  - We bedienen kunstwerken;
  - We vervangen kunstwerken.
 • De jaarlijkse schouw.
 • Handhaving:
  - De Keur;
  - Waterwet;
  - Toezicht.
 • Vergunningen en keurontheffingen.

Specifieke projecten voor de landbouw

 • Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa: met alle doelgroepen in het gebied het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen.
 • Topsoil waterkwaliteit: maken van risicokaarten voor de gebieden De Hunze en Drentsche Aa, over uitspoeling nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.
 • Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer.
 • Vervanging beschoeiingen.
 • Knelpunten landelijk gebied.
 • Spaarwater: pilot van opslag zoet water in brakke ondergrond.
 • More Crop per Drop: efficiënt irrigeren en verminderen nutriënten.
 • Nutriënten onderzoek veehouderij.
 • Kistenreiniging (zie artikel nieuwsbrief).
 • DuurSaam Glashelder. Samen met glastuinbouwbedrijven verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool.
 

Volg ons op

Wat doen wij met uw belastinggeld?