Regelbare drainage vraagt om maatwerk

Met regelbare drainage regel je het drainageniveau. Als het in de winter nat is stel je het niveau laag in, zodat de grondwaterstand niet te hoog wordt. Als het in het voorjaar droger wordt stel je het niveau hoger in om water in de bodem vast te houden. Zo voorkom je droogteschade. De kunst hierbij is om het niveau in het voorjaar op tijd te verhogen. Wanneer het grondwater wegloopt, valt er namelijk niets meer vast te houden. 

Proef regelbare drainage

Bij Exloo voerden we een proef uit naar de mogelijkheid om met regelbare drainage de bodem vochtiger te maken met kwelwater. Het beoogde resultaat was om zo de bodemdaling door veenoxidatie te verminderen. De grondwaterstand reageerde echter traag door de matige doorlatendheid van de bodem. Na een flinke bui duurde het bijvoorbeeld lang voor de grondwaterstand zakte. Als gevolg hiervan kon het peil niet hoog opgezet worden zonder risico op gewasschade. Door de matige doorlatendheid stroomde het kwelwater ook moeilijk de bodem in.
De conclusie van de proef is dat regelbare drainage onvoldoende effectief is als maatregel om veenafbraak te verminderen.
 Drainage - aankijler.jpg

Proef op klei in Flevoland

Ook in Flevoland voert men een proef uit. Ditmaal loopt de proef op klei. De bedoeling is  om met regelbare drainage de bodemdaling tegen te gaan. De kleibodem in Flevoland heeft een goed doorlatende bovenlaag door rijpingsscheuren, terwijl de ondergrond uit ondoorlatende klei bestaat. De kans dat de proef hier wel het beoogde resultaat behaalt lijkt daardoor groot.

Project Spaarwater

In het project Spaarwater bekijkt men of regelbare drainage meer zoet water in de bodem vasthoudt. Dit doet men langs de Waddenkust. Hierbij is het doel vooral het verminderen van de verziltingsschade. De eerste resultaten zijn hoopvol.

Verminderen droogteschade

In Oost- en Zuid-Nederland wil men via regelbare drainage droogteschade in de landbouw verminderen. We experimenteerden daar ook in ons gebied mee. Dit deden we op de proefboerderij Marwijksoord van PPO bij Rolde. Daar ging het om een zandige bodem met keileem eronder. De keileem bleek echter geen aansluitende laag te zijn. Het water dat via de regelbare drainage werd vastgehouden zakte daardoor via gaten in de keileem weg naar de diepere zandige ondergrond. De conclusie is dat water alleen lang wordt vastgehouden als de diepere ondergrond slecht doorlatend is.

In Limburg regelbare drainage vanaf 2018

In de keur van waterschap Limburg is opgenomen dat vanaf 2018 nieuwe drainage altijd in de vorm van regelbare drainage moet worden aangelegd.
Uit diverse proeven blijkt echter dat regelbare drainage alleen effectief is als de bodemopbouw daarvoor geschikt is en als het drainageniveau op tijd wordt verhoogd. Bij veel wegzijging van ondiep grondwater naar de diepe ondergrond werkt het bijvoorbeeld niet.

Conclusie

Regelbare drainage kan onder de juiste omstandigheden goed werken, maar het vraagt om maatwerk. We zijn daarom niet van plan om regelbare drainage in ons beheergebied overal verplicht te stellen.

 
 

 

 

  

Volg ons op

Regelbare drainage vraagt om maatwerk