Onderzoek optimalisatie peilbeheer

In het grootste deel van ons gebied beheren we het waterpeil in de watergangen op basis van de grondwaterstand. Zakt het grondwater, dan verhogen wij het waterpeil en andersom. Dit komt ten goede aan de gewasopbrengsten, maar is behoorlijk arbeidsintensief. We gaan onderzoeken of dit beter kan.

Ruim 300 meetpunten

Naast dat het zeer arbeidsintensief is, zijn er veel meetpunten nodig. Momenteel hebben we ongeveer 300 meetpunten, waarvan circa 35 geautomatiseerd. De rest wordt iedere 14 dagen handmatig gemeten.

Sneller reageren

We kijken nu of het mogelijk is een groter gebied te sturen met één geautomatiseerd grondwater meetpunt. Zo beschikken we over actuelere gegevens en kunnen we sneller reageren. Bovendien verminderen we op die manier het aantal handmatige meetpunten. Onderzoek moet uitwijzen of dit haalbaar is.

Niet in het hele gebied

Deze manier van peilbeheer kan niet overal. De bodem moet goed water doorlatend zijn. Kleigrond valt dus af. Er moet wateraanvoer mogelijk zijn, wat lastig is in bijvoorbeeld het Drentsche Aa gebied. En het gebied moet redelijk vlak zijn.
Volg ons op

Onderzoek optimalisatie peilbeheer