Landbouw december 2018

Geld beschikbaar voor verbeteren waterkwaliteit

schone sloot 348 226.jpg

De provincie Groningen stelt voor de tweede keer samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Organisaties en bedrijven uit de agrarische sector in de provincie Groningen kunnen van 3 tot 31 december 2018 subsidie aanvragen.
 
De activiteiten moeten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en aan de internationale doelen, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn.
 
“Je kunt nu echt stappen zetten, dus meld je aan”, aldus Tjip Douwstra, dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s.

Eerste en tweede openstelling

Een eerste openstelling voor subsidies vond plaats in februari 2018.
Het gaat nu om een tweede openstelling. Het beschikbare subsidiebedrag bedraagt ruim 900.000 euro voor het Groningse beheergebied van waterschap Hunze en Aa's. Er gelden maximale vergoedingen voor de activiteiten.
Op www.agrarischwaterbeheer.nl is informatie te vinden over DAW-projecten die reeds in uitvoering zijn.

Doelgroepen en doelen

In het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's in de provincie Groningen kunnen landbouwbedrijven subsidie aanvragen voor het verminderen van de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van het erf naar het oppervlaktewater en de riolering.

Aanvragen

LTO heeft een koepelaanvraag ingediend voor deze openstelling. Als deze aanvraag goedgekeurd wordt zal de LTO deelnemers werven. Wilt u zich nu al aanmelden voor dit koepelproject dan kan dit door een e-mail te sturen aan Niels Tienstra van de LTO. Het emailadres is ntienstra@ltonoord.nl. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van LTO.

Volg ons op

Landbouw december 2018