Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

04 - DAW - 430.jpg 
Het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, maar ook met de waterschappen om de knelpunten op het gebied van water op te lossen. Te denken valt hierbij aan efficiënt watergebruik, verontreiniging van het water met meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

Rol waterschap bij DAW-projecten

Al voordat het DAW bestond gaf het waterschap een financiële bijdrage aan landbouwprojecten. Dit betrof vooral pilot projecten die bijdroegen aan efficiënt watergebruik of de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen.
De projecten van de laatste periode zijn meer vanuit samenwerking opgezet. Wij zijn geen trekker van de DAW-projecten, maar leveren wel personele inzet voor het proces en voeren de monitoring uit.

Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

Een voorbeeld van een programma waar DAW-projecten uitgevoerd worden, is het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA).
Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen werken in dit programma samen met gemeenten, bedrijven, boeren en inwoners van het stroomgebied Drentsche Aa. Water vanuit de Drentsche Aa is namelijk een belangrijke bron voor drinkwater. Dit water wordt door meer dan 200.000 mensen gedronken, bijvoorbeeld in de stad Groningen.
 
Een aantal deelprojecten van dit programma is opgestart vanuit het DAW. Benieuwd hoe het met deze projecten staat? Neem dan een kijkje op de website www.onzedrentscheaa.nl
 
Meer weten over DAW? Kijk dan op: http://agrarischwaterbeheer.nl/.

Volg ons op

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer