Begroting 2019 stijgt licht

 Begroting 430.jpg

De nettolasten stijgen in 2019 met € 1,4 miljoen ten opzichte van 2018. Dit is 1,6% van de totale begroting á € 86,4 miljoen. Deze stijging heeft invloed op het belastingtarief voor de inwoners en agrariërs in ons gebied. Het tarief voor bijvoorbeeld een gezin met een huurhuis stijgt met 1,1%. Het tarief voor een gezin met een agrarisch bedrijf stijgt met 7%.
 

Stijging voor landbouwsector en natuur

De stijging voor de landbouwsector heeft enerzijds te maken met de totale lastenverhoging van ons werk, het watersysteembeheer. Anderzijds komt het door de nieuwe kostentoedeling die eerder dit jaar is afgesproken. In de nieuwe kostentoedeling heeft, op basis van de waardeverhoudingen, een verschuiving plaatsgevonden van de categorie gebouwd naar ongebouwd. Door deze verschuiving is het kostenaandeel van de categorie ongebouwd en natuur gestegen.

Begrote kosten

De begrote kosten zijn hoger ten opzichte van 2018. Dit komt onder andere door een stijging van de personeelslasten, zoals is overeengekomen in de cao. Daarnaast wordt in 2019 de personeelsformatie uitgebreid met 10 fulltime banen. Deze uitbreiding is nodig om de opgaven die we hebben uit te voeren. Opgaven zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en de toegenomen eisen op het gebied van informatiebeveiliging.
De stijging van de kosten heeft overigens niets te maken met de extra kosten die zijn gemaakt tijdens de extreem droge zomer. Dit zijn eenmalige kosten en worden ten laste gebracht van onze financiële reserves.

Alle lasten delen door inwoners

Een waterschapsbegroting wordt volledig bijeengebracht met belastinggeld van de inwoners. We worden financieel niet ondersteund door het Rijk. Waar we kunnen, maken we gebruik van mogelijke subsidies.

Voorbeeld tariefeffecten belastingbetalers:

 
Begroting 2019
Begroting 2018
Verschil
Gezin met huurwoning
€ 294,52
€ 291,30
+ 1,1%
Gezin met eigen huis van €200.000,-
€ 392,60
€ 389,32
+ 0,8%
Gezin met 80ha bouwland, waarde gebouw €400.000,-
€ 5.456,28
€ 5.100,13
+ 7,0%
MKB-bedrijf, waarde gebouw €2.000.000,-,  10 VE
€ 1.718,70
€ 1.711,96
+ 0,4%
Industrieel bedrijf, waarde gebouw €10.000.000,-, 800 VE
€ 63.936,-
€ 63.444,80
+ 0,8%
Natuur, 1ha
€ 5,51
€ 3,32
+ 66,0%

Volg ons op

Begroting 2019 stijgt licht