Print pagina

Evaluatie kredietaanvraag nieuwbouw laboratorium

Op 13 december 2017 besloot het algemeen bestuur van Hunze en Aa’s een aanvullend krediet te verstrekken voor de nieuwbouw van het waterschapslaboratorium in Veendam. In totaal kost het nieuwe laboratorium € 5 miljoen. Een fors hoger bedrag dan oorspronkelijk was geraamd. Het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft op verzoek van het algemeen bestuur de kredietaanvraag voor het nieuw te bouwen laboratorium laten evalueren onder procesbegeleiding van dijkgraaf Geert-Jan ten Brink.

Resultaten

Uit de evaluatie komen een aantal verbeterpunten naar voren. Zo geeft het waterschap aan in voorkomende gevallen gebruik te gaan maken van een voorbereidingskrediet, zodat er een passende financiële raming opgesteld kan worden.
De keuze over het al dan niet onderbrengen van hydrobiologen in het nieuwe laboratorium en de financiële gevolgen hiervan, hadden expliciet en eerder aan het algemeen bestuur moeten worden voorgelegd.
Uit de evaluatie blijkt ook dat een aantal posten ten onrechte niet waren opgenomen in de kostencalculatie, waaronder de gevolgen van de marktwerking en bijbehorende verwachte opslagen. In de toekomst wil het waterschap dit voorkomen door rekening te houden met alle beschikbare, relevante informatie.
Het dagelijks bestuur neemt de conclusies en aanbevelingen over. Op 28 maart worden de uitkomsten van de evaluatie gedeeld met het algemeen bestuur.

Start bouw

In april start de bouw van het nieuwe laboratorium. De medewerkers op het laboratorium verrichten werkzaamheden voor waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest. Ze onderzoeken de waterkwaliteit in beide waterschapsgebieden. Begin 2019 wordt het laboratorium in gebruik genomen.
​​

Volg ons op

Evaluatie kredietaanvraag nieuwbouw laboratorium