Eems-vissen in beeld

Samen met Duitsland brengen we de Eems-vissen in beeld. Met speciaal geplaatste onderwatermicrofoons tussen Termunterzijl en het Duitse Knock kunnen we het zwemgedrag van vissen in de Eems Dollard zien. 

Waar zijn de Eems-vissen 

Met dit telemetrisch netwerk kunnen we zien welke vissen zwemmen in de Eems. Eerder al is bij de vissen een klein zendertje ingebracht. De onderwatermicrofoons ontvangen een signaal, zodat het zwemgedrag van deze vissen duidelijk te volgen is. Dit is van belang om beter in te kunnen spelen op de verbetering van het leefgebied van de vis en de te nemen maatregelen om vismigratie te bevorderen.

Bevorderen vismigratie 

Daar waar vroeger vissoorten als steur en zalm veelvuldig voorkwamen, is de steur inmiddels verdwenen uit de Eems. Vissoorten als zalm, zeeforel en de fint die migreren tussen zoet en zout water hebben het moeilijk. De waterschappen werken al langer aan de bevordering van vismigratie van zee naar land en weer terug. Met de aanleg van vispassages en visvriendelijke oevers wordt het leefgebied voor de vis steeds groter. Langs de kust en landinwaarts wordt al gemonitord om te kijken wat de effecten van de maatregelen zijn. Het is voor het eerst dat dit ook in zee gebeurt.

Emsfische im Focus

Samen met partners in Duitsland kunnen we binnen dit project in beeld brengen waar vissen zwemmen in de Eems. Zo is er een unieke samenwerking rond de Eems ontstaan en vindt er een internationale uitwisseling plaats van studenten en vrijwilligers. Het is de bedoeling om deze Duits-Nederlandse samenwerking en het telemetrische netwerk verder uit te bouwen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan kennis over de migratie van Eemsvissen van Sellingen en Münster tot en met Borkum en verder.

Zwemgedrag

Vissen maken vele kilometers. Bij Nieuwe Statenzijl worden ze gezenderd, zodat we ze kunnen volgen. Driedoornige stekelbaarzen (7 cm groot) zwemen bijvoorbeeld zonder problemen 22 kilometer landinwaarts om hier vervolgens hun eitjes te leggen. De glasaal daarentegen verblijft 10 tot 15 jaar in het binnenland, om vervolgens als paling weer 5000 km terug te zwemmen naar de Sargassozee om zich daar voort te planten. 

Partners

‘Eems-vissen in beeld/Emsfische im Focus’ is een initiatief van waterschap Hunze en Aa’s en Hogeschool Van Hall Larenstein en wordt uitgevoerd in samenwerking met twee Duitse hengelsportfederaties, het Niedersächsische Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschütz en het Wasser- und Schifffahrtsamt. Het project wordt financieel en inhoudelijk ondersteund door het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Volg ons op

Eems-vissen in beeld