Print pagina

Veel geld voor pilots Waddenzeedijk

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) geeft € 6,9 miljoen aan de noordelijke waterschappen voor de uitvoering van verschillende pilots om te komen tot snellere, goedkopere en toch gedegen dijkverbetering.

POV Waddenzeedijken

Volgens de norm moet een groot deel van de Waddenzeedijk (dijkring 6) worden verbeterd. Vanuit het HWBP hebben we de opdracht om dat sneller én goedkoper te doen. Dit doen we samen met waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân onder de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W).

Van kijken naar werken

Met de omgeving is gekeken naar verbeteringsideeën om zo tot gedragen resultaten te komen. Dit is verwerkt in een Plan van Aanpak. Hieruit komen verschillende pilots die ons en de rest van Nederland informatie geven over diverse dijkverbeteringsmogelijkheden, bijvoorbeeld de Brede Groene Dijk. Een overzicht van de pilots staat op www.pov-waddenzeedijken.nl.


De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de POV-Waddenzeedijken uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.

Volg ons op

Veel geld voor pilots Waddenzeedijk