Print pagina

Pilot regelbare drainage Exloo

Tot en met 2016  loopt nabij Exloo (Achterste Diep) een pilot met regelbare drainage. Deze pilot moet uitwijzen of deze vorm van drainage voordelen oplevert voor landbouw én waterbeheer in veengebied.

Veenoxidatie remmen

Bij gangbare drainage worden drains aangelegd boven slootpeil waardoor snel water wordt afgevoerd. Bij regelbare drainage wordt de afvoer van de drains beïnvloed door de waterstand in de sloot te verhogen. Door in perioden van droogte het peil in de sloot omhoog te zetten, houden we meer water vast en verhogen we de grondwaterstand. Dit voorkomt dat zuurstof in contact komt met de niet geoxideerde diep liggende veenlagen en remt daarmee de veenoxidatie.

Aandachtsgebieden

Wij hebben onderzocht in welke delen  de bodem daalt door veenoxidatie. Dit zijn aandachtsgebieden. De bodem daalt in deze gebieden zo'n 1 tot 2 centimeter per jaar.
Klik op de kaart voor een vergroting

Samenwerking

De pilot wordt in nauwe samenwerking met de akkerbouwer uitgevoerd. De Provincie Drenthe en Innovatie Veenkoloniën financieren het project mede. Er is een praktijknetwerk opgezet waarbij kennis rond regelbare drainage wordt gedeeld met boeren uit de Veenkoloniën. 

Meer informatie:

Volg ons op

Pilot regelbare drainage Exloo