Gewasbeschermingsmiddelen en gezond waterleven

20 juli 2021

We meten meerdere keren per jaar of er gewasbeschermingsmiddelen zitten in het water van onze beken en kanalen. Dit doen we om te weten of we aan de normen voor gezond waterleven voldoen. Als we een gewasbeschermingsmiddel vinden, controleren we of de concentratie lager is dan de norm voor gezond waterleven. Een concentratie die hoger is dan de norm, noemen we een normoverschrijding.

Geen duidelijke afname normoverschrijdingen

We meten vooral in gebieden waar land- of glastuinbouw plaatsvindt. In figuur 1 is de ontwikkeling van gewasbeschermingsmiddelen in het water te zien over de jaren 2016 t/m 2020. We zien in deze vijf jaren geen duidelijke afname van normoverschrijdingen. Zie ook de gele lijn in de grafiek hieronder.

Figuur 1: ontwikkeling emissie gewasbeschermingsmidden

De blauwe lijn geeft het gemiddeld aantal metingen per stof weer. Die neemt iets toe, van 250 in 2016 naar ruim 300 in 2020. De oranje en grijze lijn laten de totale gemeten concentratie zien van alle gewasbeschermingsmiddelen in dat jaar.

In 2018 zien we een grote toename van normoverschrijdingen. Dit kan te maken hebben met de intensieve buien die vrij aan het begin van het groeiseizoen in ons beheergebied vielen.

Normoverschrijdingen per type water

Vervolgens keken we op welk type meetpunten de normoverschrijdingen voorkomen.

De meetpunten liggen in verschillende type wateren: KRW-waterlichaam, overige wateren, glastuinbouw (GTB) en inlaatwater.

Figuur 2: het aantal overschrijdingen verdeeld over type wateren

Wat doen we met deze resultaten?

Deze resultaten laten zien dat we nog opgaven hebben. Er lopen op dit moment al meerdere projecten om afspoeling te voorkomen.