Privacy

​Zo gaat uw waterschap om met uw gegevens

Het waterschap hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens, dat doen we dan ook zorgvuldig. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te voeren. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van onze inwoners. Dat geldt voor taken op het gebied van de waterstaatskundige verzorging, de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren van afvalwater.

Uitwisseling van gegevens

Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn dat we gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met andere organisaties. Bijvoorbeeld voor communicatiedoeleinden. Wij sluiten met deze organisatie dan een verwerkersovereenkomst.

Informatie over gegevensverwerking

In beginsel informeren wij u als wij gegevens van u gaan verwerken. In de volgende gevallen informeren wij u niet:
  • U heeft zelf uw persoonsgegevens verstrekt aan ons.
  • U weet al welke persoonsgegevens wij van u hebben..
  • Het aantal te informeren personen is zo groot dat individueel informeren te veel tijd en middelen kost.

Doel verzamelen persoonsgegevens

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het geven van feedback, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.
 
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als wij gegevens bijhouden dan gebruiken wij die alleen om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruikers.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens die wij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.​​​

Uw rechten

Vanaf 25 mei geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen. Dat heeft gevolgen.
  1. ​Recht op inzage: u mag weten welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen
  2. Recht op wijziging en aanvulling: als er iets niet klopt mag u dit laten wijzigen of aanvullen
  3. Recht op gegevenswissing: je mag een bedrijf /organisatie vragen om je persoonsgegevens te verwijderen
  4. Recht op beperking: u mag ons vragen om minder gegevens te laten verwerken
  5. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: onder bepaalde voorwaarden mag u een bedrijf / organisatie vragen uw gegevens over te dragen aan u of een ander bedrijf
  6. Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen de gegevensbewerking.
  7. Recht bij geautomatiseerde besluitvorming: u heeft recht op menselijke controle bij besluiten die normaal door een systeem worden gemaakt. 
​Let op: bovenstaande rechten kunt u niet altijd uitoefenen. Zo kunt u ons niet vragen persoonsgegevens te wissen die wij wettelijk vast moeten leggen. Ook kunnen bewaartermijnen van gegevens verschillen. Welke rechten u heeft verschilt per verwerkingsdoel.

​Uw informatieverzoek

U kunt uw informatieverzoek m.b.t. uw rechten digitaal of schriftelijk indienen. Het waterschap zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u het waterschap verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal het waterschap in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Functionaris gegevensbescherming

Datalekken kunnen gemeld worden bij onze Functionaris Gegevensbescherming Janet Hidding via fg@hunzeenaas.nl . Lekken in de beveiliging kunnen worden ingediend volgens de instructies op deze pagina​. ​​​​​​​​​​​​​​​

Volg ons op

Privacy