Opnieuw minder muskus- en beverratten in 2022

17 april 2023

Update bericht van 24 januari 2023 met infographic. In deze infographic staan de vangstcijfers per waterschap over 2022 en voorgaande jaren.24 januari 2023Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2022 9% minder muskusratten dan in 2021. De vangsten daalden in totaal...

Versterking waterkering Lappenvoort en Oosterland

27 maart 2023

De waterkering rondom de polders Lappenvoort-Oosterland wordt de komende tijd versterkt. Dat heeft het algemeen bestuur op 27 maart 2023 besloten. De polders Lappenvoort en Oosterland zijn in 2004 ingericht voor het tijdelijk bergen van water in hoogwatersituaties. Sinds die tijd is de kade op verschillende plekken gezakt door onder...

Waterschappen verlengen samenwerking

27 maart 2023

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen de onderlinge samenwerking op het gebied van het bestrijden van muskus- en beverratten. Hiervoor ondertekenden zij de ‘Samenwerkingsovereenkomst muskus- en beverrattenbestrijding waterschappen Drenthe, Groningen en Overijssel’. De vorige overeenkomst liep in 2022 af. De nieuwe periode loopt tot...

Bezoek aan Burkina Faso

13 maart 2023

Van 18 tot 25 februari was een delegatie van waterschap Hunze en Aa’s in Burkina Faso. Dit als onderdeel van de Blue Deal. De Blue Deal is opgezet vanuit de Nederlandse waterschappen, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat. Het doel is om in 2030 20...

Waterval in bos op Houwingaham staat weer aan

6 maart 2023

Tijdens een feestelijke opening is de waterval in het bos op Houwingaham na meer dan 20 jaar weer in werking gesteld. De waterval, ontworpen door Wim Boetze en Jan Waal, pompt het water rond in de periode van 1 maart tot 1 november. Het is de tweede waterval in Nederland...

Update: waterstanden hoog maar beheersbaar

16 januari 2023

Er is veel neerslag gevallen de afgelopen dagen. Vandaag verwachten we nog meer regen. Vanaf morgen breekt een drogere periode aan.  Onze medewerkers houden het peil nauwlettend in de gaten. We werken hard aan het klimaatbestendiger maken van ons watersysteem, door meer water vast te houden in het systeem voor...

Waterstanden hoog maar beheersbaar

13 januari 2023

De afgelopen weken is er veel regen gevallen. Half december sloeg het weer om en werd het wisselvallig. Ook januari is tot nu toe nat begonnen. Hierdoor zijn de grond- en oppervlaktewaterstanden gestegen. Volop water afvoeren naar zee We voeren nu continu water af via de sloten en kanalen om wateroverlast...

Pilot met nieuwe technologie op rwzi succesvol

13 januari 2023

De nageschakelde techniek van poederkool (PAK) + Doekfiltratie is een veelbelovende technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater. In navolging van de eerder afgeronde haalbaarheidsstudie (STOWA 2020-21) is de technologie op pilotschaal onderzocht. De pilottesten zijn uitgevoerd op rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Vinkel van Waterschap Aa en Maas in 2021.

Hunze en Aa’s versterkt zeedijk voor 2050

12 januari 2023

Waterschap Hunze en Aa’s beheert de 28 kilometer lange zeedijk tussen Delfzijl en de Duitse grens. De zeedijk zorgt voor veiligheid. Meer dan de helft van ons gebied ligt onder de zeespiegel. Dagelijks voeren medewerkers het reguliere beheer en onderhoud uit. Vanaf 2017 hebben waterschappen en Rijkswaterstaat de Nederlandse primaire...

Vijf gemalen komende jaren visveilig gemaakt

14 december 2022

Waterschap Hunze en Aa’s trekt ruim vier miljoen euro uit voor het visveilig maken van vijf gemalen. Dat heeft het algemeen bestuur besloten. Het gaat om geld voor visveilige pompen bij de gemalen Hongerige Wolf, Sportterrein Wildervank, Wildervank Stedelijk, Wildervank Landbouw en Folkers/Esserpolder. In de periode 2023 tot en met...