Privacyreglement vastgesteld

27-6-2016

Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft in de vergadering van 25 mei 2016 het Privacyreglement 2016 vastgesteld. In dit reglement is aangegeven op welke wijze de verwerking van persoonsgegevens wordt beschermd.

Er kunnen van u persoonsgegevens bij het waterschap zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft aangevraagd, een verzoek heeft ingediend of een melding heeft gedaan. Het gaat in de meeste gevallen om gegevens als naam, adres en woonplaats. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Voor de bescherming van uw privacy is het waterschap gebonden aan wetgeving. Zo bewaren wij enkel persoonsgegevens indien dit nodig is om onze taak uit te oefenen. Zo bewaren  wij uw gegevens niet, als u bijvoorbeeld informatie vraagt. Op het moment dat u een vergunning aanvraagt of een bezwaarschrift indient, worden uw gegevens wel bewaard. Er gelden wettelijke termijnen waarbinnen het waterschap deze gegevens moet vernietigen

Privacyreglement

De wijze waarop overheden en bedrijven om moeten gaan met uw gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De nadere uitwerking ervan is geregeld in het Privacyreglement Waterschap Hunze en Aa’s 2016. Dit reglement is door het algemeen bestuur vastgesteld op 25 mei 2016.
In het reglement is geregeld welke verplichtingen het waterschap heeft en welke rechten u heeft. Zo mogen wij bijvoorbeeld alleen gegevens van u verzamelen voor het doel waarvoor ze door u worden verstrekt. De gegevens die u verstrekt en door ons zijn verzameld, mogen door u te allen tijde worden ingezien, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander.
Uw rechten zijn: U heeft recht op inzage in alle gegevens die over u zijn verzameld en verwerkt;
  • U heeft recht op een afschrift van de over u verzamelde en verwerkte gegevens;
  • U kunt een verzoek doen om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • U kunt verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;

Beveiliging

In het privacyreglement is bepaald dat het waterschap een beveiligingsplan opstelt waarin de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens is geregeld. Dit beveiligingsplan is door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgesteld.
 
Het volledige reglement is te downloaden via downloads rechtst op deze pagina.

Volg ons op

Privacyreglement vastgesteld