Succesvol congres POV Waddenzee

13-10-2014

Ongeveer 150 deelnemers deden mee aan het POV Waddencongres in Groningen afgelopen donderdag. Dit congres, over onder andere innovatieve dijkversterking, werd georganiseerd door de noordelijke waterschappen.

Oplossingen voor verbetering Waddenzeedijken

De Waddenzeedijk moet op verschillende plekken worden verbeterd. Dit moet niet alleen sober en doelmatig, maar ook sneller en goedkoper. Tijdens dit congres keken we met betrokkenen als ingenieursbureaus, aannemers, overheidsinstanties, recreatie- en natuurorganisaties en kennisinstituten naar oplossingen. Het was gericht op nieuwe integrale dijkconcepten, productinnovatie, toepassing van nieuwe (hydraulische) randvoorwaarden en gevolgen van natuurregelgeving. 

Uitwerking in 2015-2018

De uitkomsten van dit congres worden geordend en gezamenlijk met externe partijen beoordeeld op haalbaarheid. De dagelijkse besturen van de waterschappen besluiten uiteindelijk welke pilots en onderzoeken worden opgenomen in de verdere uitwerking. Die uitwerking vindt plaats in de periode 2015-2018.  

Samenwerken tegen overstroming

Met het waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan voeren we deze Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken uit, onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Volg ons op

Succesvol congres POV Waddenzee