Proefvakken Kleirijperij gevuld

5-4-2018

Vandaag is de eerste slib gestort in de proefvakken van de Pilot Kleirijerij Oterdum bij Delfzijl.

In dit pilotproject wordt getest wat de beste manier is om slib uit de Eems Dollard te laten drogen tot klei. De klei die vrijkomt gebruiken we voor de aanleg van de Brede Groene Dijk.

Slib wordt klei

In de kleirijperij ontwikkelt het slib langzaam tot klei door processen als ontwatering, ontzilting en verdamping. De kleirijperij heeft 15 verschillende proefvakken, waarin onderzoekers testen welke manieren het best werken. De methoden variëren van beplanten met zeekraal of riet tot omwoelen van de klei en het aanbrengen van zand om de ontwatering en verdamping te stimuleren.Brede Groene Dijk

Naar verwachting is de klei na 3 jaar voldoende gerijpt en klaar voor gebruik. Wij gaan 70.000 m3 van die gerijpte klei gebruiken om 1 kilometer dijk te versterken in de pilot ‘Brede Groene Dijk’. Dit is een dijk met een flauwe helling, bekleed met een relatief dikke laag klei en gras. Als de Pilot Kleirijperij succesvol is, kunnen we ook het resterende deel van de dijk langs de Dollard op deze manier te versterken. 

Win-Win

De ambitie is om in 2022 jaarlijks 1 miljoen ton slib te onttrekken aan de Eems-Dollard. Dit heeft een positief effect op de unieke ecologische waarde van het estuarium. In de Eems Dollard is nu te veel slib aanwezig. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de biodiversiteit neemt af. In de havens verzamelt zich veel slib waardoor regelmatig baggerwerkzaamheden nodig zijn. Aan de andere kant is er in het gebied behoefte aan klei om dijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen. Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. 

Kennisontwikkeling

De pilot levert veel kennis op over de rijping van baggerslib tot klei en de bruikbaarheid ervan. Deze kennis is ook elders in Nederland van grote waarde, bijvoorbeeld in de Westerschelde. Nederland kan als baggerland deze kennis internationaal toepassen; ook estuaria elders in de wereld hebben te kampen met slibproblematiek.

Samenwerking

De pilot Kleirijperij is een samenwerking van kennisconsortium EcoShape, Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s en Het Groninger Landschap. EcoShape is verantwoordelijk voor de uitvoering en het onderzoek. Het project wordt medegefinancierd door het Waddenfonds.

 
 

Volg ons op

Proefvakken Kleirijperij gevuld