Baggeren in relatie tot PFAS-norm

13-12-2019

PFAS is de laatste tijd veel in het nieuws. Graag vertellen we hoe we als Hunze en Aa's hiermee omgaan.

PFAS is de laatste tijd veel in het nieuws en staat voor een groep van ca. 6.000 Poly Flu­or Al­kyl Stof­fen. Deze stof­fen zijn wa­ter- en vuil­af­sto­tend en wor­den zeer breed toe­ge­past in al­ler­lei con­su­men­ten­pro­duc­ten als (tef­lon)pan­nen, tex­tiel, ta­pijt, leer, voed­sel­ver­pak­kin­gen en pa­pier en in in­du­striële pro­duc­ten zo­als verf en blus­schuim.

Tij­dens de pro­duc­tie, het ge­bruik en in de af­val­fa­se, kun­nen de stof­fen op ver­schil­len­de ma­nie­ren in de om­ge­ving te­recht ko­men. Voor een groot deel wor­den de stof­fen (in zeer lage con­cen­tra­ties) via de lucht ver­spreid waar­door ze in vrij­wel heel Eu­ro­pa in de land- en wa­ter­bo­dem kun­nen wor­den aan­ge­trof­fen. Blootstelling aan deze toxische stoffen kan tot gezondheidsrisico 's leiden voor de mens en het ecosysteem. Voorbeelden van PFAS zijn o.a. PFOA, PFOS en GenX. PFAS wordt in Nederland diffuus in grond en baggerslib aangetroffen, wat momenteel leidt tot stagnatie bij projecten in de grond-, weg- en waterbouw.

Zo gaat waterschap Hunze en Aa's om met bagger en PFAS

Sinds 8 juli 2019 gelden in Nederland voor PFAS strenge normen voor het verspreiden en toepassen van grond en bagger. Deze normen zijn door het Rijk vastgesteld. Het is begrijpelijk dat landeigenaren, gezien alle berichtgeving, zorgen hebben over het ontvangen en verwerken van bagger. Wij willen net als de landeigenaren weten hoe binnen ons werkgebied de situatie is qua verontreiniging met PFAS. Daarom hebben we afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PFAS in waterbodems en bagger.

Kunt u als landeigenaar bagger verwerken?

Op basis van het tijdelijk handelingskader PFAS van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en omdat de kwaliteit van de baggerspecie voldoet aan de verspreidingsnorm, kunnen we doorgaan met het baggeren in het buitengebied en het afzetten van de bagger op een aangrenzend perceel. Landeigenaren kunnen ook doorgaan met het opruimen en verspreiden van de baggerspecie zonder dat gezondheid van mens, dier of het milieu in gevaar komt. De ingedroogde bagger mag door de landeigenaar naderhand (zonder dat dit bij de gemeente hoeft te worden gemeld) ook op andere percelen binnen hetzelfde agrarische bedrijf worden verwerkt.

Moeten aanliggende grondeigenaren bagger ontvangen?

Ja, als de bag­ger vol­doet aan de nor­men in­clu­sief de maxi­ma­le waar­de voor PFAS uit het tij­de­lijk han­de­lings­ka­der. Dit be­te­kent dat wij net als voor­gaan­de ja­ren de bag­ger kun­nen en mo­gen ver­sprei­den op aan­gren­zen­de per­ce­len langs een te bag­ge­ren wa­ter­gang.

De des­be­tref­fen­de grond­ei­ge­na­ren gren­zend met hun per­ceel aan een te bag­ge­ren wa­ter­gang, krij­gen hier­van per­soon­lijk be­richt. 

Bij verdachte locaties doen we altijd eerst onderzoek. ​

Contact

Voor meer informatie verwijzen wij u naar enkele websites. 

Mocht u na het doorlezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via info@hunzeenaas.nl of 0598-693800.


 

Volg ons op

Baggeren in relatie tot PFAS-norm