Opnieuw mestbassin vernield

12-2-2013

Aan het noordelijkste puntje van de Wolfsbargerweg in Kropswolde is vanochtend ontdekt dat er mest uit het mestbassin stroomde veroorzaakt door vandalisme.

Vandalen hebben een afsluiter van het bassin opengezet. Een slot van een tweede afsluiter is vernield en vervolgens ook opengezet.
Het gevolg is dat de mest uit het mestbassin via de greppels op het land in de naastliggende sloot is gestroomd.

De metingen van de zuurstofgraad van het slootwater stroomafwaarts wijzen uit dat daar er geen verontreiniging aanwezig is. Dat betekent dat het geen schade oplevert voor de vissen of ander waterleven.
De vervuiling zit alleen tussen het mestbassin en de stuw. Op dit moment zuigen we de sloot naast het mestbassin leeg en pompen we het met mest verontreinigde slootwater in het bassin terug. 
IMG_1852 -430.jpg

Snelle acties ter voorkoming milieuschade

Medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s hebben direct stuwen omhoog gezet. Hierdoor kan het vervuilde water niet verder stromen. Ook is er een extra dam aangebracht bij de inlaat van het Kieldiep om de watertoevoer stop te zetten. Op deze wijze is de verontreiniging goed  geïsoleerd.  

Oproep alertheid inwoners

Het waterschap roept alle inwoners op om alert te zijn in de omgeving van mestbassins. Ziet u iets verdachts bij een mestbassin, meld dit bij de politie. Ziet u mest uit een mestbassin stromen, meld dit dan direct bij waterschap Hunze en Aa’s. Met uw hulp kunnen wij deze waterverontreiniging misschien voorkomen. Vanochtend zag een alerte jager een plas mest naast het mestbassin liggen en handelde onmiddellijk met een waarschuwing aan de eigenaar. 

Vandalisme

De eigenaar van het mestbassin heeft na de melding direct aangifte gedaan van vandalisme bij de politie.  

Milieuschade

Water vermengd met mest zorgt ervoor dat er minder zuurstof in het water aanwezig is voor de vissen of ander waterleven.

Volg ons op

Opnieuw mestbassin vernield