Kleirijperij belangrijke schakel Eems-Dollard

13-7-2017

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst kunnen we aan de slag met de Kleirijperij: Slib uit o.a. Eems-Dollard rijpen tot klei.

Langs de Eems-Dollard komt een Kleirijperij. In die kleirijperij wordt slib uit de Eems-Dollard gerijpt tot klei, te gebruiken voor dijkversterking. Rijkswaterstaat, provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, stichting Het Groninger Landschap en kennisconsortium Ecoshape ondertekenen daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.

Jaarlijks een miljoen ton slib uit de Eems-Dollard

Door slib uit de Eems-Dollard te halen, dragen we in dit pilotproject bij aan betere ecologische waarden. De troebelheid van het water vermindert en het zorgt voor betere omstandigheden voor een gevarieerder planten- en dierenleven. In het project wordt onderzocht met welke innovatieve methoden slib het beste nuttig en rendabel om te zetten is in klei. Het is de bedoeling om vanaf 2022 jaarlijks een miljoen ton slib uit het water te halen, waaraan de Kleirijperij een belangrijke bijdrage kan leveren. Het project wordt mede gefinancierd door het Waddenfonds.

Van slib tot klei

Het project start met het inrichten en vullen van twee tijdelijke slibdepots. Eén depot wordt gevuld met baggerslib uit het Havenkanaal bij Delfzijl. Het andere met slib afkomstig uit Polder Breebaart bij Termunten, waarmee tegelijkertijd de daar aanwezige natuurwaarden verbeterd worden. Vanuit de slibdepots gaat het slib naar de Kleirijperij met verschillende proefvakken. Daar rijpt het slib door processen als ontwatering, ontzilting en oxidatie uiteindelijk tot klei. In de Kleirijperij testen onderzoekers verschillende rijpingsvarianten. Over rijping van slib dat uit zoet water wordt gewonnen, is al de nodige kennis aanwezig. Met zoutwaterslib daarentegen is nog weinig ervaring opgedaan. Het project geniet dan ook (inter)nationale belangstelling.

Toepassingen van klei

Waterschap Hunze en Aa’s gebruikt straks 70.000 m3 gerijpte klei om 1 kilometer zeedijk te versterken voor de pilot ‘Brede Groene Dijk’, een pilotproject van de POV-Waddenzeedijken. Deze dijk krijgt een flauw talud en wordt bekleed met een relatief dikke laag klei en gras. Met zo’n dijk wil het waterschap op een natuurlijke manier dijkversterking realiseren en de waterveiligheid verbeteren, in plaats van de standaarddijk met asfaltbekleding en minimaal ruimtebeslag. Als de pilot Kleirijperij succesvol is, bestaat de intentie om ook het resterende deel van de dijk langs de Dollard (ongeveer 11,5 kilometer) op deze manier te versterken. Daarnaast kan het gerijpte materiaal ook dienen om landbouwgrond op te hogen en wellicht als grondstof voor de baksteenindustrie.


De rood-wit gearceerde gebieden geven de herkomst van het slib weer (Zeehavenkanaal en Polder Breebaart), de groene gebieden zijn de onderdelen van de Kleirijperij bij Delfzijl en langs de Dollarddijk


Impressie van de Kleirijperij bij Delfzijl

 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Kleirijperij belangrijke schakel Eems-Dollard