Droogtenieuws week 31

1-8-2019

Het meest actuele nieuws over de droogte

Update donderdag 1 augustus, 12.00 uur

Beregeningsverbod Veenmarken opgeheven

Tijdens het dagelijks Droogte-overleg van waterschap Hunze en Aa’s is besloten dat het beregeningsverbod (oppervlaktewater) in het gebied Veenmarken wordt opgeheven. De aanvoer vanuit de Hoogeveense Vaart is weer hersteld door onze zuidelijke waterschappen Drents-Overijsselse Delta en Vechtstromen. Daarnaast is doorstroming naar het noordelijke gedeelte van dit gebied ook verbeterd. Dit is met name een gevolg van minder verdamping door de daling van temperatuur; zowel overdag als ’s nachts.
 
kaartje aug bereg.jpg​​
Droogte-periode
Met deze positieve ontwikkeling mag geenszins de indruk ontstaan dat het Droogte-probleem voorbij is. Dit duurt zeker nog maanden. De lage grondwaterwaarden in het Drentse Aa-gebied herstellen in elk geval dit jaar niet meer. De waterschappen doen daarom een dringend beroep op beregenaars om dit uitsluitend te doen als het écht noodzakelijk is en te melden waar en wanneer dit gebeurt. De peilbeheerders kunnen hiermee dan rekening houden.

Beregeningsverbod

Daarom blijft ook het beregeningsverbod uit grond- en oppervlaktewater in dit Drentse Aa-gebied onverminderd van kracht. Het beregeningsverbod voor Duurswold (oppervlaktewater) geldt nog zeker tot en met het aankomend weekend. Hier blijkt de doorstroming naar álle watergangen nog steeds niet voldoende. Bovendien blijken de buien die momenteel vallen soms zeer plaatselijk te zijn en is de invloed op het totale gebied te gering.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is nog steeds goed. Dit uit zich in opvallend weinig blauwalg en diersterfte, We merken dat gemeenten als gevolg van de ervaring van vorig jaar snel handelen na een melding. Wij houden de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten. Ziet u dode of flauwe vis (of andere dode dieren), laat het ons dan weten via ons calamiteitennummer 0900 33 66 990.
Vanzelfsprekend zijn er hier en daar uitzonderingen. Het advies is alleen te zwemmen op de locaties die wij controleren. Deze zijn te vinden via de website zwemwater.nl.

Veenkades

Alle geplande inspecties aan de veenkades zijn uitgevoerd en er zijn enkele verstoringen geconstateerd. Deze worden zo spoedig mogelijk hersteld. Het kadetraject Steendam-Tjuchem (gedeelte) wordt nog tot en met volgende week besproeid.

 

Update woensdag 31 juli, 16.00 uur

Weinig verandering

De besluiten van gisteren zijn nog steeds van kracht. Ten opzichte van waterkwaliteit (blauwalg e.d.) is er evenmin nieuws. Vandaag zijn weer enkele trajecten veenkades geïnspecteerd en daarbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Donderdagochtend komt het projectteam Droogte opnieuw bij elkaar om de situatie te beoordelen.

 

Update dinsdag 30 juli, 15.00 uur

Nieuwe beregeningsmaatregelen

Door het aanhoudende neerslagtekort en de hoge temperaturen is de situatie in grote delen van ons voorzieningsgebied precair geworden. Daarom is besloten om in enkele gebieden de beregeningsmaatregel aan te passen. Dit geldt voor alle gewassen. In het Drentse Aa-gebied waar het altijd al is verboden om aan oppervlaktewater te onttrekken, mag alleen nog tussen 19.00 en 07.00 uur met grondwater beregend worden.
In de gebieden Veenmarken (Zuid-Drenthe) en Duurswold (Groningen) geldt met ingang van woensdag 31 juli een beregeningsverbod uit oppervlaktewater tussen 07.00 – 19.00 uur. In de loop van vanmiddag is er overleg over eventuele andere maatregelen.

Drentse Aa

De zomer van 2019 is wederom zeer droog. Na de droge zomer van 2018 hebben de grondwaterstanden in het Drentse Aa-gebied zich niet hersteld naar normale waarden. De uitgangssituatie voor grondwater was daarom al niet rooskleurig. Door het neerslagtekort is de grondwaterstand op vele plaatsen nog lager dan vorig jaar.
In het Drentse Aa-gebied mag niet met oppervlaktewater worden beregend. Beregening uit grondwater vindt wel plaats. Voor een maximaal effect van de beregening is besloten om beregenen uit grondwater alleen toe te staan op alle gewassen tussen 19:00 uur en 07:00 uur. Dit vanwege de uitzonderlijk lage grondwaterstanden in het gebied, De handhavers van het waterschap zien erop toe dat dit niet overdag gebeurt. Onverminderd vraagt het waterschap u om zo zuinig mogelijk om te gaan met het gebruik van grondwater en alleen te beregenen als verlies van oogst dreigt.

Veenmarken

Voor het gebied Veenmarken geldt het beregeningsverbod voor overdag uit het oppervlaktewater. De aanvoer van IJsselmeerwater via de (Verlengde) Hoogeveense Vaart en het Van Echtenskanaal gaat moeizamer. Gezien alle omstandigheden is daarom vanmiddag besloten dat er alleen beregend mag worden tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

Duurswold

Ook voor Duurswold is een beregeningsverbod (alle gewassen) voor overdag uit oppervlaktewater van toepassing. Door de combinatie van hoge temperaturen (snelle verdamping), extreem lage grondwaterstanden en veel beregenen is het niet meer mogelijk om voldoende water (op alle plekken) in onze stroomgebieden te krijgen. Ook hier mag uit oppervlaktewater alleen beregend worden tussen 19.00 uur en 07.00 uur.
 
>> klik op de kaarten voor vergrotingen <<
 

Update maandag 29 juli, 16.30 uur

Warm weekend

Ondanks de extreem hoge verdamping tijdens het afgelopen weekend zijn de medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s erin geslaagd de watervoorziening op aanvaardbaar niveau te houden. Hoewel er lokale verschillen zijn is de algemene conclusie dat er nauwelijks tot geen extra maatregelen nodig zijn ten opzichte van vorige week.

De situatie in het Drentse Aa-gebied blijft zorgelijk vanwege de daling van het grondwater ten opzichte van vorig jaar. Dit geldt zowel voor de landbouw, de natuur als ook de drinkwatervoorziening. Er is dagelijks overleg met agrariërs. 

Aanvoer

Onveranderd is de maximale aanvoer van IJsselmeerwater via het gemaal in Dorkwerd (20 m3 per seconde) en de Hoogeveense Vaart (4 m3 per seconde). Ook de extra pompen bij de gemalen Veendam, Vennix en Ter Apelkanaal zijn volop in bedrijf.
 
Het besproeien van de kade van Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem gaat deze week twee keer plaatsvinden. Nieuw zijn wel de dijkinspecties vanaf dinsdag die preventief worden uitgevoerd bij een neerslagtekort boven de 200 mm. We zullen op de volgende locaties inspecties doen:
Slochterdiep; Afwateringskanaal Duurswold; Afwateringskanaal westzijde Schildmeer; Hondshalstermeer; Drents Diep; Zuidlaardervaart en Veendiep. 

Waterkwaliteit

Tot dusver is de waterkwaliteit nog goed. Er is in twee gevallen blauwalg aangetroffen. Bij Scheemda en bij Veendam (Langeboschemeer). Botulisme heerst bij Assen en waarschijnlijk bij Winschoterzijl (nog in onderzoek). Vissterfte is geconstateerd bij Afwateringskanaal Duurswold, Farmsum, Muntendam en Assen.
Er is zorg voor watergerelateerde flora en fauna in de droogvallende beken van de Drentse Aa. We voeren wekelijkse monitoring uit en inventariseren mogelijkheden om beschermde soorten in de benen te houden.
 
Bekijk ook onze pagina met antwoorden op veelgestelde vragen en lees voor een volledig overzicht onze pagina’s Droogte van de afgelopen weken. Daar staat meer toelichting.

Volg ons op

Droogtenieuws week 31