Droogtenieuws week 30

26-7-2019

Hier leest u het meest actuele droogtenieuws.

Update vrijdag 26 juli, 16.00 uur  

Kade besproeid 

De kade van Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem is vandaag besproeid. Het gaat om het stuk aan de zuidkant van het kanaal vanaf de woonboten in Steendam tot aan de Koopmansbrug in Tjuchem en aan de noordkant van het kanaal tussen Koopmansbrug en Dallinga’s brug. Blijft het droog dan wordt de sproeiboot vanaf komende week waarschijnlijk twee keer per week ingezet. We houden het nat omdat hier veen in het dijklichaam zit. Als we dit voldoende vochtig houden, voorkomen we dat het veen oxideert en de dijk verzakt. 

Controle veendijken

De dijken in de veengebieden zien er nog redelijk goed uit. Begroeiing is op 90-95% van de dijk nog aanwezig en groen. Her en der zien we enkele droogtescheuren, voornamelijk waar de begroeiing minder is. De bovenlaag van de dijk is droog, meer daaronder wat vochtiger. Zolang de droogte aanhoudt blijven we deze dijken inspecteren.

Doorspoelen

Vanmiddag is korte tijd gespuid bij de spuisluis van Duurswold om het water tussen de onderleider bij het Eemskanaal en de spuisluis te verversen. Die doorspoeling is noodzakelijk om visstefte zo veel mogelijk te voorkomen.

Vissterfte

In stilstaand water zal de zuurstof in het water onder deze omstandigheden afnemen met flauwe of zelfs dode vissen tot gevolg. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Ziet u dode of flauwe vis (of andere dode dieren), laat het ons dan weten via ons calamiteitennummer 0900 33 66 990.  
 
Update vrijdag 26 juli, 9.30 uur  

Maximale aanvoer IJsselmeerwater

Daar waar we invloed hebben op het waterpeil, kunnen we dit tot nog toe op peil houden. Dit is mede dankzij de extra pompen geplaatst bij de aanvoergemalen en de maximale aanvoer van het IJsselmeerwater. 
Wel blijven we erop attenderen dat beregenaars afspraken moeten maken over het moment van beregenen. Als iedereen tegelijk water uit een watergang haalt, wordt het snel 'leeg' getrokken.

Schutten in konvooi

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het schutten van de sluizen voor de recreatievaart. Daar waar bediening is (in de grotere kanalen), gebeurt dit in konvooi. Iedereen keer als er geschut wordt, stroomt er water mee. Door te werken met konvooivaart wordt het aantal schutmomenten, en daarmee het wegstromen van water, beperkt.

Handhaving

Daar waar we geen water aan kunnen voeren, blijven we de komende dagen controleren op beregening. Loopt er geen water over de stuw, dan mag er geen water onttrokken worden.
 

Update donderdag 25 juli, 12.00 uur  

Extra pompen bij aanvoergemalen

We gaan donderdag extra pompen plaatsen bij gemaal Vennix in Stadskanaal. Aanvoergemaal Ter Apelkanaal volgt. De extra pompen zijn nodig om het water sneller ons gebied in te krijgen. Eerder deden we dit al bij gemaal Veendam. 

Maximaal aanvoeren

Via gemaal Dorkwerd krijgen we het IJsselmeerwater binnen. Op het moment nog met 15 kuub per seconde. Vanaf morgen gaan we maximaal aanvoeren met 20 kuub per seconde. 

Uitstellen of voorkomen

Snellere verspreiding is nodig, omdat de waterpeilen beginnen te zakken. Daarnaast kost het ons steeds meer moeite om het water in ons volledige systeem te krijgen en houden. Dit komt door de verdamping vanwege erg hoge temperaturen, maar ook doordat er veel beregenaars zijn. 
 
We vragen beregenaars dringend om zoveel mogelijk ’s nachts en in overleg met elkaar te beregenen. Alleen zo kunnen we een eventueel beregeningsverbod in ons gebied uitstellen of voorkomen.

Update donderdag 25 juli, 10.45 uur

Nathouden veenkade Steendam-Tjuchem

Op vrijdag 26 juli start ons waterschap met het nathouden van de veenkade van Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. 

Scheuren door droogte

Het wegdek op de kade langs het Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem vertoont scheuren. Veen kan door aanhoudende droogte gaan inklinken en scheuren.  Door de kade preventief nat te houden willen we dit voorkomen. We vernatten de kade twee keer per week vanaf de waterkant.

Dijkinspecties

Vanaf week 31 gaan we ook andere veenkades wekelijks inspecteren op droogtescheuren. We zullen op de volgende locaties inspecties doen:
  • Slochterdiep;
  • Afwateringskanaal Duurswold;
  • Afwateringskanaal westzijde Schildmeer;
  • Hondshalstermeer;
  • Drents Diep;
  • Zuidlaardervaart;
  • Veendiep.

Waarom worden alleen veendijken geïnspecteerd?

Dijken van klei en zand zijn minder gevoelig voor droogte dan dijken van veen. Dijken van klei en zand zijn veel zwaarder dan dijken van veen. Als een dijk die veen bevat, indroogt dan wordt deze nog lichter. Als de dijk te licht wordt dan kan het in een extreem geval voorkomen dat de dijk de druk van het water niet meer kan weerstaan. Daarom is het belangrijk om te controleren of de dijk scheuren vertoont en of er ook vervormingen te zien zijn aan de dijk.

​Update woensdag 24 juli 2019, 10.30 uur

Dode waterdieren Winschoterzijl

In het Winschoterzijl, vlakbij de Pekel Aa in Winschoten, zijn dode waterdieren aangetroffen. Het vermoeden op botulisme bestaat. Dit wordt momenteel onderzocht. We adviseren om honden hier niet te laten zwemmen en hier niet te gaan vissen.  

Botulisme

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij een giftige stof (botuline) af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. 
 
Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor dieren, is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd. 

Melden

Als u een dood dier in het water ziet liggen, horen we dit graag zo snel mogelijk. U kunt de melding doorgeven via dit formulier​ of bellen met ons calamiteitennummer via 0900 33 66 990. 

​Update woensdag 24 juli 2019, 9.30 uur

Noodpompen gemaal Veendam draaien weer

De noodpompen bij aanvoergemaal Veendam staan weer aan. 
 
In week 27 plaatsten we extra pompen bij aanvoergemaal Veendam om het water sneller op de juiste plek in het gebied te krijgen. Vorige week werden de pompen uitgezet, omdat we zonder de pompen voldoende water konden aanvoeren. 
 
De temperatuur stijgt en hierdoor de verdamping ook. We hebben daarom de hulppompen weer aangezet, zodat we voor voldoende water kunnen blijven zorgen.

Update dinsdag 23 juli 2019, 16.30 uur

Veelgestelde vragen droogte

Heeft u vragen over de droogte? Misschien wordt uw vraag al beantwoord bij de veelgestelde vragen​

 

Update dinsdag 23 juli 2019, 11.00 uur

 
Het wordt de komende dagen erg warm. Vooralsnog kunnen we voldoende water aanvoeren. 

Melden van beregenen

Landbouwers die willen beregenen vragen wij nog steeds om dit 48 uur van tevoren bij ons te melden via beregening@hunzeenaas.nl.  

Beregenen in afstemming en avonduren 

Daarnaast vragen wij landbouwers om het beregenen zoveel mogelijk in de avonduren en ’s nachts te doen en in overleg met collega’s. Zo kunnen onze peilbeheerders de wateraanvoer stabiel houden.

IJsselmeerwater

Om te zorgen voor voldoende water in sloten en kanalen, voeren we water aan vanuit het IJsselmeer. Dit gebeurt jaarlijks en is niet uniek. Het water wordt vanuit Dorkwerd ons gebied ingelaten. We kunnen hier 20 kuub (20.000 liter) per seconde aanvoeren. Op het moment voeren we 15 kuub (15.000 liter) per seconde aan. 
Het water voor het zuiden van ons gebied wordt ook vanuit het IJsselmeer aangevoerd. Dit water wordt binnengelaten via de Hoogeveense Vaart. Hier is de aanvoer maximaal met 4,5 kuub (4500 liter) per seconde.  
Dit is voldoende om aan de huidige watervraag te kunnen voldoen. 

 
wateraanvoer Hunze en Aas met aanvoergemalen 430.png
Hoe de wateraanvoer in ons gebied werkt. 

Update maandag 22-07-2019, 12.30 uur

Vragen na berichtgeving extra controles

Afgelopen vrijdag kondigden we aan dat we gaan controleren op naleving van onze algemene regels. (Zie het bericht hieronder)

We vernemen dat er hierdoor vragen zijn in ons gebied. 

Heeft u naar aanleiding van onze berichtgeving vragen? Dan kunt u ons bellen op het telefoonnummer 0598 69 3730. U krijgt dan één van onze hydrologen aan de lijn.  


 Update vrijdag 19-07-2019, 17.45 uur 

Waterschap gaat controleren op naleving algemene regels

Ons waterschap gaat vanaf week 30 controleren op naleving van onze algemene regels.   

Onttrekken grondwater 

Wanneer er in bepaalde gebieden meer grondwater wordt onttrokken dan volgens onze algemene regels mag, zullen we hier vanaf week 30 op handhaven.
  
Op de onderstaande kaart kunt u zien in welk gebied u hoeveel kuub grondwater mag onttrekken en of u dit wel of niet moet melden.  
GRONDWATERONT_BEREGENING_19_07_2019 430.jpg

 
 
 
 

Onttrekken oppervlaktewater 

 

 
 
Vanwege de droge weersomstandigheden zien we dat het onttrekken van oppervlaktewater leidt tot een lagere waterstand. In de gebieden waar geen wateraanvoer mogelijk is, is een lagere waterstand als gevolg van oppervlaktewateronttrekking niet toegestaan. Dit staat in onze algemene regels. ​
 
 
 

 
 
 
 
Om welke gebieden dit gaat, vindt u in onderstaande kaart. Hier vindt u ook terug in welke gebieden het wel is toegestaan om oppervlaktewater te onttrekken. Mocht u in deze gebieden willen beregenen, dient u dit 48 uur van tevoren bij ons te melden. Dit kan via beregening@hunzeenaas.nl. 
 
 
 

 
 
 
 

OPPWATER_BEREGENING_19-07-2019 430.jpgControleren op naleving van de regels

 
 
 
We gaan ervan uit dat u deze regels naleeft. Ons waterschap controleert vanaf week 30 op naleving van de algemene regels. We hopen op uw begrip voor de situatie. We doen alle moeite om de wateraanvoer zo groot mogelijk te laten zijn en het beschikbare water zorgvuldig te verdelen.
 
 
 
 
Vragen
 
 
 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling hydrologie via het algemene telefoonnummer 0598 69 3800.​

Volg ons op

Droogtenieuws week 30