Watervergunningen

Hier vindt u een overzicht van de watervergunningen die ter inzage liggen.

Waterbedrijf Groningen N.V., Griffeweg 99 te GRONINGEN

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker uit een hoofdwatergang en twee regionale keringen en het herstellen van de damwand aan beide zijden van de hoofdwatergang, nabij kruising van de A-7 met de Noordbroeksterstraat bij Sappemeer

ligt ter inzage van 24 september 2018 tot 6 november 2018

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker uit een hoofdwatergang en twee regionale keringen en het herstellen van de damwand aan beide zijden van de hoofdwatergang, nabij kruising van de A-7 met de Noordbroeksterstraat bij Sappemeer. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 24 september 2018 tot en met 5 november 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11303.pdfHAS2018_Z11303.pdf

Waterbedrijf Groningen, Griffeweg 99 te Groningen

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker en het herstellen van de damwand.

ligt ter inzage van 12 september 2018 tot 25 oktober 2018

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker en het herstellen van de damwand. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 12 september 2018 tot en met 24 oktober 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11233.pdfHAS2018_Z11233.pdf

Tennet TSO B.V. te Arnhem

Watervergunning voor het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater op een waterlichaam.

ligt ter inzage van 12 september 2018 tot 24 oktober 2018

Tennet TSO B.V. te Arnhem is een vergunning op grond van de Waterwet verleend voor het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater op oppervlaktewater afkomstig van 3 nieuw te plaatsen transformatoren op de 220kV hoogspanningsstation Weiwerd aan de Oosterlaan 2 te Farmsum.

Er zijn geen zienswijzen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
 
Terinzagelegging
De vergunning en de bijbehorende stukken ligt ter inzage van 12 september 2018 tot en met 24 oktober 2018 bij
-           waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam, op werkdagen
            van 9.00 uur tot 16.00 uur
-           gemeente Delfzijl, J. van den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl, op de
            openingstijden.
De Watervergunning vindt u ook op onze internetsite.
 
Beroep en voorlopige voorziening
Tot en met 24 oktober 2018 kan tegen het verlenen van de vergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Groningen, Sector Bestuursrecht (Postbus 781, 9700 AT Groningen). Het instellen van beroep is alleen mogelijk voor:
-                  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht op de ontwerpbeschikking;
-                  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht op de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift dient tenminste te bevatten:
-                  naam en adres van de indiener;
-                  dagtekening van het beroep;
-                  de vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft
          genomen;
-                  datum en kenmerk van de beschikking;
-                  redenen waarom u zich niet met de beschikking kunt verenigen;
-                  handtekening;
-                  een afschrift van de beschikking (zo mogelijk).
De vergunning wordt van kracht na de dag van bekendmaking, tenzij vóór het einde van de beroepstermijn, naast het instellen van beroep, tevens een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen (Postbus 781, 9700 AT Groningen) De vergunning wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Voor het behandelen van een beroepschrift / verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
 
Inlichtingen
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met het team vergunningen van de afdeling Schoon Water (tel 0598 - 693 800).
Watervergunning HAS2018_10545.pdfWatervergunning HAS2018_10545.pdf

Grondexploitatie Meerstad, Waterviolier 2 te Meerstad

Watervergunning voor het wijzigen van de waterhuishouding ten behoeve van de realisatie van deelgebieden Groenewei en Park te Meerstad.

ligt ter inzage van 10 september 2018 tot 23 oktober 2018

Watervergunning voor het wijzigen van de waterhuishouding ten behoeve van de realisatie van deelgebieden Groenewei en Park te Meerstad. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 10 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11201.pdfHAS2018_Z11201.pdf

Royal Bodewes Shipyards B.V., Werfkade 22 te HOOGEZAND

Watervergunning voor het gedeeltelijk bouwen van een productiehal in de waterkering.

ligt ter inzage van 5 september 2018 tot 18 oktober 2018

Watervergunning voor het gedeeltelijk bouwen van een productiehal in de waterkering. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 5 september 2018 tot en met 17 oktober 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11165.pdfHAS2018_Z11165.pdf

Watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van de bouw van de Helperzoomtunnel te Groningen

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Combinatie Herepoort, Laan Corpus den Hoorn 102-4 te GRONINGEN voor het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van de bouw van de Helperzoomtunnel te Groningen.

ligt ter inzage van 20 augustus 2018 tot 1 oktober 2018

Watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van de bouw van de Helperzoomtunnel te Groningen .

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Combinatie Herepoort, Laan Corpus den Hoorn 102-4 te GRONINGEN voor het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van de bouw van de Helperzoomtunnel te Groningen.
 
De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 20 augustus 2018 tot en met 1 oktober 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.
 
In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.
Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel. 0598-693800).
HAS2017_Z07183 Helperzoomtunnel.pdfHAS2017_Z07183 Helperzoomtunnel.pdf

Watervergunning voor het uitbreiden van de huidige steiger in het zeehavenkanaal te Farmsum

Op grond van de Keur 2010 is een watervergunning verleend aan: JPB Groep B.V., Fivelpoort 18 te APPINGEDAM voor het uitbreiden van de huidige steiger in het zeehavenkanaal te Farmsum.

ligt ter inzage van 17 augustus 2018 tot 28 september 2018

Op grond van de Keur 2010 is een watervergunning verleend aan: JPB Groep B.V., Fivelpoort 18 te APPINGEDAM voor het uitbreiden van de huidige steiger in het zeehavenkanaal te Farmsum.

De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 17 augustus 2018 tot en met 28 september 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.
 
Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, dient u van tevoren een afspraak te maken met een van onderstaande contactpersonen.
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer: 0598-693800.
HAS2018_Z10623 Appingedam.pdfHAS2018_Z10623 Appingedam.pdf

Watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater uit een hoofdwatergang, gelegen nabij de Drentse Mondenweg te Gasselternijveen

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Coöperatie AVEBE U.A., Postbus 15 te VEENDAM voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater uit een hoofdwatergang, gelegen nabij de Drentse Mondenweg te Gasselternijveen.

ligt ter inzage van 16 augustus 2018 tot 28 september 2018

Watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater uit een hoofdwatergang, gelegen nabij de Drentse Mondenweg te Gasselternijveen.

 
Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Coöperatie AVEBE U.A., Postbus 15 te VEENDAM voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater uit een hoofdwatergang, gelegen nabij de Drentse Mondenweg te Gasselternijveen.
 
De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 16 augustus 2018 tot en met 27 september 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.
 
In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.
Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel. 0598-693800).
HAS2018_Z11234.pdfHAS2018_Z11234.pdf

Watervergunning voor het plaatsen van enkele kunstwerken bij de sluis te Alteveer

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan H.J. Oortwijn, De Bunder 61 te DRONTEN voor het plaatsen van enkele kunstwerken bij de sluis te Alteveer.

ligt ter inzage van 14 augustus 2018 tot 25 september 2018

Watervergunning voor het plaatsen van enkele kunstwerken bij de sluis te Alteveer .

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan H.J. Oortwijn, De Bunder 61 te DRONTEN voor het plaatsen van enkele kunstwerken bij de sluis te Alteveer.
 
De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 14 augustus 2018 tot en met 25 september 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.
 
In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.
Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel. 0598-693800).
HAS2018_Z10801 Alteveer.pdfHAS2018_Z10801 Alteveer.pdf

Watervergunning voor het maken van twee gestuurde boringen onder de Oostermoersche Vaart te Gasselternijveen

Op grond van de Keur 2010 is een watervergunning verleend aan: Enexis, Magistratenlaan 116 te 'S-HERTOGENBOSCH voor het maken van twee gestuurde boringen onder de Oostermoersche Vaart te Gasselternijveen.

ligt ter inzage van 14 augustus 2018 tot 25 september 2018

Op grond van de Keur 2010 is een watervergunning verleend aan: Enexis, Magistratenlaan 116 te 'S-HERTOGENBOSCH voor het maken van twee gestuurde boringen onder de Oostermoersche Vaart te Gasselternijveen.

De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 14 augustus 2018 tot en met 25 september 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, dient u van tevoren een afspraak te maken met een van onderstaande contactpersonen.
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer: 0598-693800.
HAS2018_Z11220 Enexis.pdfHAS2018_Z11220 Enexis.pdf

Watervergunning voor het uitvoeren van reconstructie werkzaamheden aan de riolering te Veendam

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan de Gemeente Veendam, Postbus 20004 te VEENDAM voor het uitvoeren van reconstructie werkzaamheden aan de riolering te Veendam

ligt ter inzage van 14 augustus 2018 tot 25 september 2018

Watervergunning voor het uitvoeren van reconstructie werkzaamheden aan de riolering te Veendam .

 
Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan de Gemeente Veendam, Postbus 20004 te VEENDAM voor het uitvoeren van reconstructie werkzaamheden aan de riolering te Veendam.
 
De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 14 augustus 2018 tot en met 25 september 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.
 
In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.
Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel. 0598-693800).
HAS2018 z11193 Veendam.pdfHAS2018 z11193 Veendam.pdf

Jeugdige waterschapsbestuurders steken handen uit de mouwen https://t.co/4OhrLlS5Gr

Volg ons op

Watervergunningen