Bijeenkomst Topsoil in Drentsche Aa gebied

In de beken Hunze en Drentsche Aa voeren we een project uit: TOP SOIL ‘Duurzame waterkwaliteit Drenthe’. In deze bijeenkomst gaan we in overleg met landeigenaren en agrariers in het gebied.

Locatie: Gieterstraat 45, Rolde

Datum: 4-3-2019

Tijd: 20.00-22.00


Door een ongelukkige planning valt deze avond samen met een andere bijeenkomst voor landbouwers. We bieden voor degene die deze avond niet aanwezig kunnen zijn een alternatief. Dus meld u aan, met daarbij de vermelding dat u 4 maart niet kunt, dan zoeken wij een nieuw tijdstip om u alsnog bij te praten over dit project.

Met dit project is te bepalen welke haalbare en betaalbare maatregelen ten aanzien van uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen mogelijk zijn. Hierbij hebben we de kennis van de agrariers in het gebied nodig.

Klopt het met de praktijk?

Er is een uitgebreide analyse gemaakt van de stroomgebieden van de Drentsche Aa en de Hunze, waarbij zowel de waterstroming in bodem en oppervlaktewater als de uit- en afspoeling op basis van beschikbare informatie en metingen met computermodellen is berekend. Op de bijeenkomst willen we graag de resultaten toetsen aan uw kennis van het gebied en met name uw eigen percelen. Het computermodel berekent bijvoorbeeld voor bepaalde type percelen dat deze gevoelig zijn voor oppervlakkige afstroming. Maar klopt dat ook met uw praktijk? Zo willen we graag toetsen of het model ook overeenkomt met de kennis en ervaring van degene die het land bewerken.  

Welke maatregelen zijn haalbaar?

Vele maatregelen zijn denkbaar om uit- en afspoeling van percelen te beperken. Veel maatregelen zullen door u als agrariër worden genomen, dan telt uw bedrijfsvoering mee. De ene maatregel is effectiever, maar de andere makkelijker uit te voeren. En natuurlijk spele de extra kosten die gemaakt moeten worden een rol. Het kiezen van een maatregel is zo eenvoudig nog niet. Een maatregel met een lagere effectiviteit die wordt toegepast levert meer op dan een maatregel met een hoge effectiviteit die niemand gaat toepassen. Graag bepalen we met de agrariers welke maatregelen haalbaar zijn en welke niet.  

Wanneer en waar?

​Drentsche Aa ​Hunze
​Wanneer ​4 maart 2019 6 maart 2019​
​Waar

​Gieterstraat 45
Rolde

​'t Keerpunt
Oostermoer 1
Spijkerboor
Indien u wilt deelnemen aan één van deze bijeenkomsten kunt u zich u vóór 1 maart aanmelden via m.van.dongen@hunzeenaas.nl of 06-51025432.  

Mogelijke (deelname aan) vervolgprojecten  

  • In het Drentsche Aa gebied gaan we dit jaar nog aan de slag met het project perceelsemissie van Gewasbeschermingsmiddelen. De uitkomsten van deze bijeenkomsten gebruiken we om daar invulling aan te geven.
  • Voor beide gebieden start nog dit jaar het project van LTO Noord “Van bodemkennis naar Bodemkunde”. In dit project worden bodemavonden, bodemcursussen en een bodembeleefdag georganiseerd, om meer bewustwording onder een grote groep agrariërs te creëren voor het belang van een goede bodemkwaliteit. De te delen en over te dragen kennis wordt op zeer toegankelijke wijze ontsloten, zodat men na afloop van het project de opgedane kennis kan toepassen in de eigen bedrijfsvoering en/of kan doorstromen in reeds lopende projecten, die gericht zijn op verbetering van de bodem.  

In dit project werken we samen met adviesbureaus RPS, Acacia Water en Delphy.

Volg ons op

Bijeenkomst Topsoil in Drentsche Aa gebied