Stedelijk waterbeheer

In het stedelijk gebied zijn we samen met de gemeente verantwoordelijk voor een goed waterbeheer. Steeds vaker krijgt het water bij de inrichting van nieuwe stedelijke gebieden een steeds prominentere rol.  

Toenemende neerslag

Door klimaatverandering hebben we te maken met toenemende neerslag. Het waterschap en gemeenten werken samen aan maatregelen om stedelijk gebied hierop in te richten. Het gaat om maatregelen op het gebied van:
  • Stedelijke waterberging
  • Grondwateroverlast
  • Baggeren
  • Afkoppelen
  • Waterkwaliteit  

Wateroverlast beperken

Water maakt deel uit van lokale en regionale watersystemen. Daarom is het een gezamenlijke taak van waterschap en gemeenten. Samen met burgers is er overleg voor een duurzame inrichtingsontwikkeling en over hun rol om wateroverlast te beperken. Dit wordt weergegeven in een stedelijke wateropgave.  
 
 

Drie belangrijke onderdelen

De stedelijke wateropgave bestaat uit drie onderdelen:
  • Wateroverlast uit oppervlaktewater - neerslag door klimaatverandering op verschillende manieren opvangen.
  • Water op straat - aanleg van gescheiden rioolsystemen zodat regewater direct naar oppverlaktewater wordt afgevoerd.
  • Grondwateroverlast - oplossingen voor grondwateroverlast in tuinen en afvoer.
In de notitie stedelijk waterbeheer leest u alles over ons beleid. Kun u downloaden in de rechterbalk.

Volg ons op

Stedelijk waterbeheer