Dijken

Dijken beschermen ons tegen hoogwater of overstromingen. Drie soorten dijken komen we tegen in ons gebied.  

  • De zeedijk tegen het zeewater
  • De boezemdijken langs de kanalen en watergangen
  • De dijken van de waterbergingsgebieden houden het tijdelijk geparkeerde water binnen hun dijken totdat het water via de kanalen naar zee kan

Zeedijk

De zeedijk is 27 kilometer lang. In de zeedijk zitten sluizen die sluiten als het zeewater teveel stijgt zoals bij Noordwesterstorm. Drie gemalen in de zeedijk pompen het binnenwater op zee. Gemaal Rozema in Termunterzijl is het grootste gemaal. Schapen houden het gras op de zeedijk kort en torenvalken eten de muizen in de dijk op.
 

Beheerders van Primaire Waterkeringen hebben de wettelijke taak om deze kering aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud moeten zorgen. Daarvoor moeten de keringen regelmatig  worden geïnspecteerd en beoordeeld of de fysieke toestand van de kering nog in overeenstemming is met de ontwerpuitgangspunten. In het kader van de Zorgplicht Primaire Waterkeringen moet worden aangetoond dat de inrichting van deze zorgplicht geborgd is in de organisatie. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft hiertoe in november 2018 bij Hunze en Aa's een controle uitgevoerd. Het oordeel vanuit de inspectie is, dat ons waterschap voor de inrichting en uitvoering van de zorgplicht de zaken goed op orde heeft en 'in control' is.

Boezemdijken

Twee keer per jaar inspecteren we de boezemdijken en de dijken rondom de waterbergingsgebieden. In totaal 850 kilometer. We letten bijvoorbeeld op scheuren, gaten van muskusratten, obstakels in de dijk of plekken waar water door de dijk sijpelt.

Masterplan Kaden

Wateroverlast 1998. Veel dijken in ons gebied bleken te laag. Daarom hebben we het Masterplan Kaden ontwikkeld samen met provincies en gemeenten. We brengen 200 kilometer dijken op veiliger hoogte brengen. In 2015 moeten alle dijken berekend zijn op hoog water. In de folder "Kadeverhoging" leest u meer over dit project. Lopende projecten van het Masterplan Kaden vindt u bij "Werk in Uitvoering". 

Dijkinspectie

Zonder dijken zou een groot gedeelte van ons beheersgebied onder water staan. Alle dijken inspecteren we regelmatig om de veiligheid te waarborgen. Dit gebeurt volgens landelijke normen en met eigen dijkinspecteurs. Het onderhoud aan de dijken is een continu proces. Veiligheid staat voorop!
 
Foto: zeedijk en dijk waar men mee aan het werk is

Volg ons op

Dijken