Meten = weten

Een goed monster is de basis voor elk betrouwbaar onderzoek. Voor het nemen van monsters beschikken wij over uiteenlopende soorten apparatuur.

De verschillende analyses

In ons laboratorium voeren we verschillende soorten analyses uit. Daarmee kunnen we de mate van verontreiniging vaststellen van afvalwater (gezuiverd en ongezuiverd) en van oppervlaktewater. Het water onderzoeken we op verschillende punten.

Lab2.JPG

Algemene chemische wateranalyses

  • Zuurstofvraag: de rottingsgraad is maatgevend voor de verontreiniging.
  • Zuurstofgehalte: zonder voldoende zuurstof in het water kunnen organismen niet leven.
  • Zuurgraad: gezond leven is alleen mogelijk in water met een neutrale zuurgraad.
  • Chloride: komt voor in zeewater en geeft verzilting van het water.
  • Sulfaat: komt voor in afvalwater en veroorzaakt stank (rotte eieren-lucht).
  • Droge stof bepalingen: van belang om de hoeveelheid bacteriën, nodig voor het zuiveren van rioolwater vast te stellen.

Bemestende stoffen en hun werking

Stoffen als stikstof (in de vorm van ammonium en nitraat) en fosfaat komen voor in urine en fecaliën en in kunstmest. Fosfaat en stikstof zijn belangrijke voedingsstoffen, maar zorgen bij overmaat (overbemesting) in de zomer voor sterke planten- en algengroei. Een groot deel van het onderzoek naar bemestende stoffen voeren we uit in onze analyseautomaten. Deze systemen verwerken een doorlopende stroom van watermonsters.

Bacteriën in zwemwater

Bacteriën zijn met het blote oog niet te zien. Met speciale kweektechnieken maken we bacteriën zichtbaar. Vooral in het zwemseizoen voeren we deze metingen uit.

Welke metalen kunnen schadelijk zijn?

In ons milieu zijn diverse metalen van nature in lage concentraties aanwezig. Door lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater kunnen deze concentraties echter aanzienlijk toenemen. Dit kan schadelijk zijn voor mens, dier en plant. Het gaat hierbij vooral om de zware metalen als cadmium, kwik, chroom, koper, nikkel, lood en zink. We onderzoeken regelmatig oppervlaktewater, bedrijfsafvalwater en zuiveringsslib op de aanwezigheid van deze zware metalen.

Andere kwalijke stoffen

In de landbouw worden diverse bestrijdingsmiddelen gebruikt. De chemische industrie werkt veelvuldig met vluchtige stoffen. Al deze stoffen hebben de overeenkomst dat ze al in lage concentraties zeer giftig zijn. Om die concentraties te kunnen bepalen, maken we gebruik van zgn. chromatografie-techniek​

 

Volg ons op

Meten = weten