Print pagina

Duurzaam Hunze en Aa's

Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en regent het steeds harder. Daarnaast hebben we vaker met warmere zomers te maken. De gevolgen van de klimaatwijziging vragen om maatregelen van het waterschap, zodat uw veiligheid blijft gehandhaafd en er voldoende water is.

Hieronder leest u wat het waterschap doet om die gevolgen op te vangen en welke duurzame oplossingen we daarbij gebruiken. U handelt toch ook duurzaam? Samen goed bezig!

Meer informatie over hoe we duurzaam handelen, leest u in: 

 
 
​​

Veiligheid

Versterken zeedijken

 • Gras- in plaats van steenbekleding
 • Geen chemische onkruidbestrijding
 • Schapen laten grazen, dus niet mechanisch maaien
 • Natuurlijke muizen- en mollenbestrijding


Verhogen kanaaldijken

 • Aanvoer van materiaal per schip (minder uitstoot van CO2 en fijnstoffen)
 • Gebruik van duurzaam materiaal, zoals fsc-hout


Maatregelen bij wateroverlast

 • Aanleg waterbergingsgebieden
 • Herstel (natte) natuurgebieden
 • Herstel overloopzones beken


Voldoende water

Kanalen, beken en sloten

 • Zuinige en schone trekkers
 • Natuurvriendelijk onderhoud
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Uittreedplaatsen voor wild
 • Herbruikbare materialen


Gemalen, sluizen, stuwen

 • Groene stroom
 • Zonne- en windenergie
 • Waterkracht als energiebron
 • Hergebruik materialen


Droogte

 • Droogtebestrijding natuurgebieden
 • Zuiniger watergebruik
 • Regenwater opvangen
 • Efficiëntere beregeningstechnieken


Schoon water

Zuiveren rioolwater

 • Rioolwater omzetten in energie
 • Grondstoffen zoals cellulose uit rioolwater halen
 • Minder chemische zuiveringsmiddelen gebruiken


Ecologisch gezond water

 • Aanleg natuurvriendelijke oevers
 • Natuurvriendelijk peilbeheer
 • Aangepast slootonderhoud
 • Hermeandering beken
 • Herstel paai- en opgroeigebieden vissen


Waterkwaliteit

 • Moeraszones voor natuurlijke zuivering
 • Stimuleren afname gewasbestrijdingsmiddelen
 • Sanering riooloverstorten


Volg ons op

Duurzaam Hunze en Aa's